مجلس اعضای ناظردر شورای توسعه فرهنگ قرآنی را انتخاب کرد

مجلس اعضای ناظردر شورای توسعه فرهنگ قرآنی را انتخاب کرد

در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، اعضای ناظر مجلس در شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی انتخاب شدند.

مجلس اعضای ناظردر شورای توسعه فرهنگ قرآنی را انتخاب کرد

(image)

در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، اعضای ناظر مجلس در شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی انتخاب شدند.
مجلس اعضای ناظردر شورای توسعه فرهنگ قرآنی را انتخاب کرد

فستیوال فیلم