متاسفانه برخی از مسئولین کشوری و استانی به درک و اهمیت اقتصاد مقاومتی نرسیده‌اند

متاسفانه برخی از مسئولین کشوری و استانی به درک و اهمیت اقتصاد مقاومتی نرسیده‌اند

در حوزه استان سیستان و بلوچستان، مسئله مهم اقتصاد و مشکل معیشتی مردم این استان است، که متاسفانه برخی از مسئولین کشوری و استانی به درک، شعور و اهمیت اقتصاد مقاومتی نرسیده‌اند و متاسفانه شاهد استفاد نکردن از ظرفیت‌های عظیم داخل استان سیستان و بلوچستان هستیم،

متاسفانه برخی از مسئولین کشوری و استانی به درک و اهمیت اقتصاد مقاومتی نرسیده‌اند

(image)

در حوزه استان سیستان و بلوچستان، مسئله مهم اقتصاد و مشکل معیشتی مردم این استان است، که متاسفانه برخی از مسئولین کشوری و استانی به درک، شعور و اهمیت اقتصاد مقاومتی نرسیده‌اند و متاسفانه شاهد استفاد نکردن از ظرفیت‌های عظیم داخل استان سیستان و بلوچستان هستیم،
متاسفانه برخی از مسئولین کشوری و استانی به درک و اهمیت اقتصاد مقاومتی نرسیده‌اند

خبرگزاری اصفهان