مبنای علمی که امروز دانشگاه های ما را تربیت می کند ملازمتی با دین ندارد

مبنای علمی که امروز دانشگاه های ما را تربیت می کند ملازمتی با دین ندارد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: همه ما تا آخر عمر نیاز به خودسازی داریم، ریشه مشکلات اخلاق و اعتقادات خلاف است

مبنای علمی که امروز دانشگاه های ما را تربیت می کند ملازمتی با دین ندارد

(image)

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: همه ما تا آخر عمر نیاز به خودسازی داریم، ریشه مشکلات اخلاق و اعتقادات خلاف است
مبنای علمی که امروز دانشگاه های ما را تربیت می کند ملازمتی با دین ندارد

خبرگزاری دانشگاه های کشور