مبتکرنظریه رحم‌ اجاره‌ای به دولت تاخت/ آقای روحانی! برای فساد اقتصادی چه جوابی دارید

مبتکرنظریه رحم‌ اجاره‌ای به دولت تاخت/ آقای روحانی! برای فساد اقتصادی چه جوابی دارید

ابراهیم اصغرزاده به دولت روحانی هشدار داد که درباره دولت وی تصویری از یک دولت فشل و ضعیف که اصلا معجزه نمی‌کند در ذهن مردم در حال شکل‌گیری است.

مبتکرنظریه رحم‌ اجاره‌ای به دولت تاخت/ آقای روحانی! برای فساد اقتصادی چه جوابی دارید

(image)

ابراهیم اصغرزاده به دولت روحانی هشدار داد که درباره دولت وی تصویری از یک دولت فشل و ضعیف که اصلا معجزه نمی‌کند در ذهن مردم در حال شکل‌گیری است.
مبتکرنظریه رحم‌ اجاره‌ای به دولت تاخت/ آقای روحانی! برای فساد اقتصادی چه جوابی دارید

گروه تلگرام