ماجرای ۶ نامه محرمانه صدام به هاشمی

ماجرای ۶ نامه محرمانه صدام به هاشمی

صدام در خلال نامه هایش خواستار گفتگوی رودر رو با آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی می شود.

ماجرای ۶ نامه محرمانه صدام به هاشمی

(image)

صدام در خلال نامه هایش خواستار گفتگوی رودر رو با آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی می شود.
ماجرای ۶ نامه محرمانه صدام به هاشمی

استخدام