ماجرای تخلیه ناگهانی مردم از دریاچه چیتگر چه بود؟

ماجرای تخلیه ناگهانی مردم از دریاچه چیتگر چه بود؟

شهردار منطقه ۲۲: يكي از شهروندان در تماسي با نيروي انتظامي اعلام كرد كه متوجه شيء مشكوكي شده است.

ماجرای تخلیه ناگهانی مردم از دریاچه چیتگر چه بود؟

(image)

شهردار منطقه ۲۲: يكي از شهروندان در تماسي با نيروي انتظامي اعلام كرد كه متوجه شيء مشكوكي شده است.
ماجرای تخلیه ناگهانی مردم از دریاچه چیتگر چه بود؟

خرید بک لینک

هنر