مؤمنین واقعی کسانی هستند که به جهاد و ایثار خود افتخار می‌کنند

مؤمنین واقعی کسانی هستند که به جهاد و ایثار خود افتخار می‌کنند

رئیس جمهور گفت: مؤمنین واقعی کسانی هستند که به جهاد و ایثار خود افتخار می‌کنند.

مؤمنین واقعی کسانی هستند که به جهاد و ایثار خود افتخار می‌کنند

(image)

رئیس جمهور گفت: مؤمنین واقعی کسانی هستند که به جهاد و ایثار خود افتخار می‌کنند.
مؤمنین واقعی کسانی هستند که به جهاد و ایثار خود افتخار می‌کنند

لردگان