لغو مصونیت قضایی رئیس پارلمان عراق

لغو مصونیت قضایی رئیس پارلمان عراق

نمایندگان پارلمان عراق به لغو مصونیت قضایی رئیس پارلمان این کشور رای دادند.

لغو مصونیت قضایی رئیس پارلمان عراق

(image)

نمایندگان پارلمان عراق به لغو مصونیت قضایی رئیس پارلمان این کشور رای دادند.
لغو مصونیت قضایی رئیس پارلمان عراق