لایحه برنامه ششم توسعه ناقص اندر ناقص است

لایحه برنامه ششم توسعه ناقص اندر ناقص است

نظر افضلی گفت: بنده به همراه همکارانم در کمیسیون کشاورزی در حال اصلاحیه زدن به مواد مربوط به کمیسیون هستیم. اما با این شرایط احتمال رد شدن کلیات لایحه نیز در مجلس وجود دارد.

لایحه برنامه ششم توسعه ناقص اندر ناقص است

(image)

نظر افضلی گفت: بنده به همراه همکارانم در کمیسیون کشاورزی در حال اصلاحیه زدن به مواد مربوط به کمیسیون هستیم. اما با این شرایط احتمال رد شدن کلیات لایحه نیز در مجلس وجود دارد.
لایحه برنامه ششم توسعه ناقص اندر ناقص است

تلگرام