قیمت شکر ۹درصد افزایش خواهد یافت

قیمت شکر ۹درصد افزایش خواهد یافت

آمار بانک مرکزی از خرده فروشی ۱۱ گروه مواد خوراکی در هفته منتهی به پانزدهم مرداد در تهران نشان می دهد که قیمت شکر در این دوره افزایش ۹ درصدی یافت.

قیمت شکر ۹درصد افزایش خواهد یافت

(image)

آمار بانک مرکزی از خرده فروشی ۱۱ گروه مواد خوراکی در هفته منتهی به پانزدهم مرداد در تهران نشان می دهد که قیمت شکر در این دوره افزایش ۹ درصدی یافت.
قیمت شکر ۹درصد افزایش خواهد یافت