قیمت شکر در دو سال اخیر ۷۰ درصد افزایش یافته است/ گران تمام شدن شیرینی

قیمت شکر در دو سال اخیر ۷۰ درصد افزایش یافته است/ گران تمام شدن شیرینی

علی بهرمند گفت: قیمت شکر طی ۲ سال اخیر بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است و چون ماده اولیه و اصلی در قنادی است، بر قیمت تمام شده تأثیر مستقیم دارد.

قیمت شکر در دو سال اخیر ۷۰ درصد افزایش یافته است/ گران تمام شدن شیرینی

(image)

علی بهرمند گفت: قیمت شکر طی ۲ سال اخیر بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است و چون ماده اولیه و اصلی در قنادی است، بر قیمت تمام شده تأثیر مستقیم دارد.
قیمت شکر در دو سال اخیر ۷۰ درصد افزایش یافته است/ گران تمام شدن شیرینی

سپهر نیوز