قوه‌قضائیه و آزمونی جدید/ ناکارآمدی دولت بار احقاق حق مردم را بر دوش قوه‌قضائیه نهاد

قوه‌قضائیه و آزمونی جدید/ ناکارآمدی دولت بار احقاق حق مردم را بر دوش قوه‌قضائیه نهاد

به نظر می رسد سخنان رهبر انقلاب دردیدارقوه قضائیه اگر اجرائی بشود، می تواند تحولی عظیم در نظام حقوقی-سیاسی جمهوری اسلامی حداقل از جهت تعامل بین المللی ایجاد کند.

قوه‌قضائیه و آزمونی جدید/ ناکارآمدی دولت بار احقاق حق مردم را بر دوش قوه‌قضائیه نهاد

(image)

به نظر می رسد سخنان رهبر انقلاب دردیدارقوه قضائیه اگر اجرائی بشود، می تواند تحولی عظیم در نظام حقوقی-سیاسی جمهوری اسلامی حداقل از جهت تعامل بین المللی ایجاد کند.
قوه‌قضائیه و آزمونی جدید/ ناکارآمدی دولت بار احقاق حق مردم را بر دوش قوه‌قضائیه نهاد

ماشین های جدید