قهرمان شنای روسیه مجوز حضور در المپیک را دریافت کرد

قهرمان شنای روسیه مجوز حضور در المپیک را دریافت کرد

یولیا افیموا ، قهرمان شنای روسیه که از سوی فینا محروم شده بود، تبرئه شد و به ‌این‌ ترتیب او می‌تواند در المپیک ریو شرکت کند.

قهرمان شنای روسیه مجوز حضور در المپیک را دریافت کرد

(image)

یولیا افیموا ، قهرمان شنای روسیه که از سوی فینا محروم شده بود، تبرئه شد و به ‌این‌ ترتیب او می‌تواند در المپیک ریو شرکت کند.
قهرمان شنای روسیه مجوز حضور در المپیک را دریافت کرد

باشگاه خبری ورزشی