قطار انقلاب چه ما باشیم و چه نباشیم راه خود را ادامه می‌دهد

قطار انقلاب چه ما باشیم و چه نباشیم راه خود را ادامه می‌دهد

بعضی موارد است که حتی رسانه‌ها هم نمی‌توانند آن‌ها را بازگو کنند؛ به طور مثال مسئولی است که چندین میلیارد پول را برای اجرای طرحی به او می‌سپارند و آن فرد آن را به حساب شخصی خود می ریزد و از مزایایی ان بهرمند می‌شود و این در حالی است که طرح مورد نظر هم با کم و کیف خود به پایان می رسد!

قطار انقلاب چه ما باشیم و چه نباشیم راه خود را ادامه می‌دهد

(image)

بعضی موارد است که حتی رسانه‌ها هم نمی‌توانند آن‌ها را بازگو کنند؛ به طور مثال مسئولی است که چندین میلیارد پول را برای اجرای طرحی به او می‌سپارند و آن فرد آن را به حساب شخصی خود می ریزد و از مزایایی ان بهرمند می‌شود و این در حالی است که طرح مورد نظر هم با کم و کیف خود به پایان می رسد!
قطار انقلاب چه ما باشیم و چه نباشیم راه خود را ادامه می‌دهد

فستیوال فیلم