قراردادهای IPC تنها فرش قرمزی برای قبضه کردن صنعت نفت ایران توسط خارجی‌ها است

قراردادهای IPC تنها فرش قرمزی برای قبضه کردن صنعت نفت ایران توسط خارجی‌ها است

این قرارداد ها تنها فرش قرمزی برای شرکت های خارجی برای قبضه کردن صنعت نفت کشور است. ضمن اینکه مغایرت­های قانونی و ضدیت روشن این نوع قراردادها با منافع ملی و خطوط اصلی انقلاب اسلامی است.

قراردادهای IPC تنها فرش قرمزی برای قبضه کردن صنعت نفت ایران توسط خارجی‌ها است

(image)

این قرارداد ها تنها فرش قرمزی برای شرکت های خارجی برای قبضه کردن صنعت نفت کشور است. ضمن اینکه مغایرت­های قانونی و ضدیت روشن این نوع قراردادها با منافع ملی و خطوط اصلی انقلاب اسلامی است.
قراردادهای IPC تنها فرش قرمزی برای قبضه کردن صنعت نفت ایران توسط خارجی‌ها است

ابزار رسانه