قراردادهای نفتی به سازمان بازرسی می‌رود

قراردادهای نفتی به سازمان بازرسی می‌رود

سازمان بازرسی کل کشور که پیشتر به مدل جدید قراردادهای نفتی ۱۳ ایراد گرفته بود، بررسی دوباره متن جدید این قراردادها را که ۱۳ مرداد ماه در جلسه هیئت دولت به تصویب رسید، آغاز کرده است.

قراردادهای نفتی به سازمان بازرسی می‌رود

(image)

سازمان بازرسی کل کشور که پیشتر به مدل جدید قراردادهای نفتی ۱۳ ایراد گرفته بود، بررسی دوباره متن جدید این قراردادها را که ۱۳ مرداد ماه در جلسه هیئت دولت به تصویب رسید، آغاز کرده است.
قراردادهای نفتی به سازمان بازرسی می‌رود

فستیوال فیلم