فیش نجومی و وال استریت ایرانی!/ لطفا در اینجا گاو باشید!

فیش نجومی و وال استریت ایرانی!/ لطفا در اینجا گاو باشید!

فیش‌های نجومی شاید دم کوتاه گاوی باشد که قرار است بر سر خیابان قرار گیرد و در چشمهای ما خیره شود و بگوید: به خیابان وال استریت ایرانی خوشامدید! در اینجا لطفا گاو شوید!

فیش نجومی و وال استریت ایرانی!/ لطفا در اینجا گاو باشید!

(image)

فیش‌های نجومی شاید دم کوتاه گاوی باشد که قرار است بر سر خیابان قرار گیرد و در چشمهای ما خیره شود و بگوید: به خیابان وال استریت ایرانی خوشامدید! در اینجا لطفا گاو شوید!
فیش نجومی و وال استریت ایرانی!/ لطفا در اینجا گاو باشید!

روزنامه ایران