فیش‌های حقوقی نامتعارف فرصتی برای دولت روحانی است

فیش‌های حقوقی نامتعارف فرصتی برای دولت روحانی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مساله فیش های حقوقی نامتعارف برای دولت روحانی یک فرصت است زیرا از این طریق موضوع را شفاف سازی کرده و برای اصلاح آن گام برمی دارد.

فیش‌های حقوقی نامتعارف فرصتی برای دولت روحانی است

(image)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مساله فیش های حقوقی نامتعارف برای دولت روحانی یک فرصت است زیرا از این طریق موضوع را شفاف سازی کرده و برای اصلاح آن گام برمی دارد.
فیش‌های حقوقی نامتعارف فرصتی برای دولت روحانی است

شهرداری