فوتبالیست سابق نشان ملکه انگلیس را نپذیرفت!/ گرفتن این نشان روح اجدادم را رنج می دهد

فوتبالیست سابق نشان ملکه انگلیس را نپذیرفت!/ گرفتن این نشان روح اجدادم را رنج می دهد

من این نشان را نشان ظلم انگلیسی ها به اجدادم وآفریقایی ها می دانم و به همین علت این نشان را هرگز نمی پذیرم.

فوتبالیست سابق نشان ملکه انگلیس را نپذیرفت!/ گرفتن این نشان روح اجدادم را رنج می دهد

(image)

من این نشان را نشان ظلم انگلیسی ها به اجدادم وآفریقایی ها می دانم و به همین علت این نشان را هرگز نمی پذیرم.
فوتبالیست سابق نشان ملکه انگلیس را نپذیرفت!/ گرفتن این نشان روح اجدادم را رنج می دهد

مهارت برتر