فغانی و کمک‌هایش بازی آلمان-مکزیک را در المپیک سوت می‌زنند

فغانی و کمک‌هایش بازی آلمان-مکزیک را در المپیک سوت می‌زنند

برای اولین بار یک تیم ایرانی قضاوت یک بازی در المپیک را بر عهده خواهند داشت.

فغانی و کمک‌هایش بازی آلمان-مکزیک را در المپیک سوت می‌زنند

(image)

برای اولین بار یک تیم ایرانی قضاوت یک بازی در المپیک را بر عهده خواهند داشت.
فغانی و کمک‌هایش بازی آلمان-مکزیک را در المپیک سوت می‌زنند

خبرگزاری اصفهان