فعالیت واحدهای استانی دانشگاه جامع برای حضور در مجامع بین المللی

فعالیت واحدهای استانی دانشگاه جامع برای حضور در مجامع بین المللی

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی گفت: با توجه به همجواری استان کردستان با اقلیم کردستان عراق، درحال برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی رشته‌های مورد نیاز آنها از طریق واحدهای مرزی دانشگاه هستیم.

فعالیت واحدهای استانی دانشگاه جامع برای حضور در مجامع بین المللی

(image)

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی گفت: با توجه به همجواری استان کردستان با اقلیم کردستان عراق، درحال برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی رشته‌های مورد نیاز آنها از طریق واحدهای مرزی دانشگاه هستیم.
فعالیت واحدهای استانی دانشگاه جامع برای حضور در مجامع بین المللی

دانلود سرا