فعالیت بزرگترین کارگروه تخصصی- پژوهشی اختلال ADHD کشور در دانشگاه فردوسی مشهد

دبیر کارگروه تخصصی پژوهشی ADHD دانشگاه فردوسی مشهد، گفت: این کارگروه تخصصی وپژوهشی با ۲۵ عضو فعال دانشگاهی یکی از بزرگترین کارگروه‌های در زمینه اختلال ADHD در سطح کشور است.