فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها در حال تبدیل شدن به سرگرمی فرهنگی است

دانشجوی نخبه دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها رفته رفته در حال تبدیل شدن به سرگرمی فرهنگی است و اکثر دانشگاه‌ها دچار روزمرگی فرهنگي شدند.