فضای مجازی صمیمت بین خانواده‌ها را تهدید می‌کند

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: مدت زمان باهم بودن یک فاکتور مهم در ایجاد صمیمت بین خانواده است که فضای مجازی این زمان را اشغال کرده و باعث از بین رفتن صمیمت در خانواده شده است.