فضای دانشگاه‌ها به سمت خفقان در دولت سازندگی می رود/ ذره‌ای از حق مشروع دانشجویان مبنی بر آزادی بیان کوتاه نخواهیم آمد

فضای دانشگاه‌ها به سمت خفقان در دولت سازندگی می رود/ ذره‌ای از حق مشروع دانشجویان مبنی بر آزادی بیان کوتاه نخواهیم آمد

دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای با تاکید بر همراهی سه تشکل دانشجویی دانشگاه قزوین نوشت: ذره‌ای از حق مسلم و مشروع دانشجویان مبنی بر آزادی بیان کوتاه نخواهیم آمد.

فضای دانشگاه‌ها به سمت خفقان در دولت سازندگی می رود/ ذره‌ای از حق مشروع دانشجویان مبنی بر آزادی بیان کوتاه نخواهیم آمد

(image)

دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای با تاکید بر همراهی سه تشکل دانشجویی دانشگاه قزوین نوشت: ذره‌ای از حق مسلم و مشروع دانشجویان مبنی بر آزادی بیان کوتاه نخواهیم آمد.
فضای دانشگاه‌ها به سمت خفقان در دولت سازندگی می رود/ ذره‌ای از حق مشروع دانشجویان مبنی بر آزادی بیان کوتاه نخواهیم آمد