فضای امنیتی بر المپیک ریو حاکم می شود

فضای امنیتی بر المپیک ریو حاکم می شود

کماندوهای ارتش برزیل ضمن حضور گسترده در سطح شهر در محل برگزاری مراسم افتتاحیه و مرکز اصلی رسانه حضوری پر رنگ دارند.

فضای امنیتی بر المپیک ریو حاکم می شود

(image)

کماندوهای ارتش برزیل ضمن حضور گسترده در سطح شهر در محل برگزاری مراسم افتتاحیه و مرکز اصلی رسانه حضوری پر رنگ دارند.
فضای امنیتی بر المپیک ریو حاکم می شود

ابزار رسانه