فرزندان شهدا از امتیازات برابر با جانباران ۵۰ درصد و بالاتر برخوردار شدند

فرزندان شهدا از امتیازات برابر با جانباران ۵۰ درصد و بالاتر برخوردار شدند

به موجب بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه فرزندان شهدا از تمامی امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای جانبازان پنجاه درصد و بالاتر (با استثنا تسهیلات خودرو، حق پرستار و کاهش ساعت کاری) برخوردارند.

فرزندان شهدا از امتیازات برابر با جانباران ۵۰ درصد و بالاتر برخوردار شدند

(image)

به موجب بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه فرزندان شهدا از تمامی امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای جانبازان پنجاه درصد و بالاتر (با استثنا تسهیلات خودرو، حق پرستار و کاهش ساعت کاری) برخوردارند.
فرزندان شهدا از امتیازات برابر با جانباران ۵۰ درصد و بالاتر برخوردار شدند

اتومبیل