فراکسیونی که به مناسبت روز خبرنگار در مجلس تشکیل شد

فراکسیونی که به مناسبت روز خبرنگار در مجلس تشکیل شد

فراکسیون مطبوعات با عضویت ۶۰ نفر از نمایندگان و به ریاست جبار کوچکی نژاد در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

فراکسیونی که به مناسبت روز خبرنگار در مجلس تشکیل شد

(image)

فراکسیون مطبوعات با عضویت ۶۰ نفر از نمایندگان و به ریاست جبار کوچکی نژاد در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.
فراکسیونی که به مناسبت روز خبرنگار در مجلس تشکیل شد