فتح‌الله گولن احتمالا از آمریکا گریخته است

فتح‌الله گولن احتمالا از آمریکا گریخته است

وزیر دادگستری ترکیه از احتمال خروج فتح الله گولن به خارج از آمریکا خبر داد.

فتح‌الله گولن احتمالا از آمریکا گریخته است

(image)

وزیر دادگستری ترکیه از احتمال خروج فتح الله گولن به خارج از آمریکا خبر داد.
فتح‌الله گولن احتمالا از آمریکا گریخته است

عرفان دینی