فاز جدید صلح سرد با ایران

فاز جدید صلح سرد با ایران

ترديدي نيست كه امريكا تصميم دارد ايران را وارد دوران جديدي از “عمليات نيمه سخت كنترل شده” كند.

فاز جدید صلح سرد با ایران

(image)

ترديدي نيست كه امريكا تصميم دارد ايران را وارد دوران جديدي از “عمليات نيمه سخت كنترل شده” كند.
فاز جدید صلح سرد با ایران

فانتزی