غارت هویت ما با استراتژی تروا و فتح قلعه از درون

غارت هویت ما با استراتژی تروا و فتح قلعه از درون

طرح جامع دشمن فتح قلعه از درون است بنابراین استفاده از استاد اخلاقی همچون ماهواره و در اختیار داشتن آن که زمینه ی بد خلقی ها و خیانت ها و فتنه ها را در خانواده ها و جامعه فراهم می کند به حکم عقل و دین خالی از اشکال نیست.

غارت هویت ما با استراتژی تروا و فتح قلعه از درون

(image)

طرح جامع دشمن فتح قلعه از درون است بنابراین استفاده از استاد اخلاقی همچون ماهواره و در اختیار داشتن آن که زمینه ی بد خلقی ها و خیانت ها و فتنه ها را در خانواده ها و جامعه فراهم می کند به حکم عقل و دین خالی از اشکال نیست.
غارت هویت ما با استراتژی تروا و فتح قلعه از درون

اسکای نیوز