عید دیدنی دانشجویان بهبهانی از خانواده شهید تازه تفحص شده

دانشجویان و مسئولان دانشگاه پیام نور بهبهان با حضور در منزل شهید تازه تفحص شده، با اهدا لوح از خانواده این شهید تجلیل کردند.