عقیم‌سازی فقرای جامعه مطلقاً در دستور کار نیست/ در صورت اثبات با خاطیان مقابله خواهیم کرد

عقیم‌سازی فقرای جامعه مطلقاً در دستور کار نیست/ در صورت اثبات با خاطیان مقابله خواهیم کرد

ایرج حریرچی گفت: عملکرد وزارت بهداشت در جهت سیاست های کلی جمعیت است و به هیچ وجه مسائلی همچون عقیم سازی و یا توزیع گسترده داروهای ضد بارداری مورد تایید ما نیست.

عقیم‌سازی فقرای جامعه مطلقاً در دستور کار نیست/ در صورت اثبات با خاطیان مقابله خواهیم کرد

(image)

ایرج حریرچی گفت: عملکرد وزارت بهداشت در جهت سیاست های کلی جمعیت است و به هیچ وجه مسائلی همچون عقیم سازی و یا توزیع گسترده داروهای ضد بارداری مورد تایید ما نیست.
عقیم‌سازی فقرای جامعه مطلقاً در دستور کار نیست/ در صورت اثبات با خاطیان مقابله خواهیم کرد

کرمان نیوز