عزم و اراده برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی جدی است

عزم و اراده برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی جدی است
خبرگزاری آریا-معاون اول رئیس جمهور گفت: اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با پشتوانه فکری نخبگان کشور حمایت می شود.
به گزارش خبرگزاری آریا، جهانگیری در همایش مازندران ؛ اقتصاد مقاومتی؛ برنامه ششم گفت: عزم و اراده برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بویژه در سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه جدی است اما باید عمومیت پیدا کند تا در این مسیر با توان بیشتری حرکت کنیم.
او با اشاره به آمار 4 و نیم میلیونی دانشجویان کشور که هرساله یک میلیون نفرشان فارغ التحصیل می شوند گفت: فارغ التحصیلی اینان ؛ یعنی افزایش طلب اشتغال …

عزم و اراده برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی جدی است

خبرگزاری آریا-معاون اول رئیس جمهور گفت: اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با پشتوانه فکری نخبگان کشور حمایت می شود.
به گزارش خبرگزاری آریا، جهانگیری در همایش مازندران ؛ اقتصاد مقاومتی؛ برنامه ششم گفت: عزم و اراده برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بویژه در سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه جدی است اما باید عمومیت پیدا کند تا در این مسیر با توان بیشتری حرکت کنیم.
او با اشاره به آمار 4 و نیم میلیونی دانشجویان کشور که هرساله یک میلیون نفرشان فارغ التحصیل می شوند گفت: فارغ التحصیلی اینان ؛ یعنی افزایش طلب اشتغال …
عزم و اراده برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی جدی است

بک لینک رنک 7

لردگان