ظریف: نمره آمریکا در اجرای برجام پایین است

ظریف: نمره آمریکا در اجرای برجام پایین است

وزیر امور خارجه گفت: چه به برجام نمره ۵ بدهیم چه ۹۵، باید بیشترین استفاده را از آن انجام دهیم و این مانع نمی شود از اینکه همواره حواسمان باشد که امریکایی‌ها بدعهد بوده و هستند.

ظریف: نمره آمریکا در اجرای برجام پایین است

(image)

وزیر امور خارجه گفت: چه به برجام نمره ۵ بدهیم چه ۹۵، باید بیشترین استفاده را از آن انجام دهیم و این مانع نمی شود از اینکه همواره حواسمان باشد که امریکایی‌ها بدعهد بوده و هستند.
ظریف: نمره آمریکا در اجرای برجام پایین است

پرس نیوز