ظریف با رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد

ظریف با رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه برنامه های دومین روز از سفر به فرانسه به دیدار فرانسوا اولاند در کاخ الیزه رفت و با وی گفت و گو کرد.

ظریف با رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد

(image)

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه برنامه های دومین روز از سفر به فرانسه به دیدار فرانسوا اولاند در کاخ الیزه رفت و با وی گفت و گو کرد.
ظریف با رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد

موسیقی