ظریف با دبیرکل مجمع گفتگوی همکاری آسیا دیدار کرد

وزیر امور خارجه با دبیرکل مجمع گفتگوی همکاری آسیا دیدار و از “بان دیت لیم چون” برای دیدار از ایران و بازدید از مرکز همکاری فرهنگی مجمع گفتگوی همکاری آسیائی (مستقر در تهران) دعوت کرد.