ظرفیت بسیج دانشجویی در دنیا مانند ندارد/ یقه مسئولان اجرایی باید در دست جنبش دانشجویی باشد

ظرفیت بسیج دانشجویی در دنیا مانند ندارد/ یقه مسئولان اجرایی باید در دست جنبش دانشجویی باشد

مسئول سازمان بسیج دانشجویی گفت: باید از ظرفیت عظیم بسیج دانشجویی که بسیار حائز اهمیت است، استفاده شود. بدون اغراق ظرفیت بسیج دانشجویی در دنیا مانند ندارد.

ظرفیت بسیج دانشجویی در دنیا مانند ندارد/ یقه مسئولان اجرایی باید در دست جنبش دانشجویی باشد

(image)

مسئول سازمان بسیج دانشجویی گفت: باید از ظرفیت عظیم بسیج دانشجویی که بسیار حائز اهمیت است، استفاده شود. بدون اغراق ظرفیت بسیج دانشجویی در دنیا مانند ندارد.
ظرفیت بسیج دانشجویی در دنیا مانند ندارد/ یقه مسئولان اجرایی باید در دست جنبش دانشجویی باشد

آلرژی و تغذیه