طراحی حکم جعلی برای مدیریت یک شبکه تلویزیون

طراحی حکم جعلی برای مدیریت یک شبکه تلویزیون

سازمان صدا و سیما در نظر دارد با طراحان حکم جعلی به نام مدیر شبکه تازه تاسیس «ایران کالا» برخورد قانونی کند.

طراحی حکم جعلی برای مدیریت یک شبکه تلویزیون

(image)

سازمان صدا و سیما در نظر دارد با طراحان حکم جعلی به نام مدیر شبکه تازه تاسیس «ایران کالا» برخورد قانونی کند.
طراحی حکم جعلی برای مدیریت یک شبکه تلویزیون

کیمیا دانلود