صدور قطعنامه حقوق بشری علیه ایران توسط کانادا

صدور قطعنامه حقوق بشری علیه ایران توسط کانادا

دولت کانادا در فکر هدایت جریانی در پاییز سال جاری و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای صدور یک قطعنامه ضد ایرانی در زمینه حقوق بشر است.

صدور قطعنامه حقوق بشری علیه ایران توسط کانادا

(image)

دولت کانادا در فکر هدایت جریانی در پاییز سال جاری و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای صدور یک قطعنامه ضد ایرانی در زمینه حقوق بشر است.
صدور قطعنامه حقوق بشری علیه ایران توسط کانادا

دانلود آهنگ جدید