صدر خواستار برگزاری تظاهرات مقابل منطقه سبز بغداد شد

رئیس جریان صدر از طرفدارانش خواست در منطقه سبز بغداد دست به تظاهرات زدند.