صدارت ظریف، برجام، احساس حقارت ایرانی و نمره بیست!

صدارت ظریف، برجام، احساس حقارت ایرانی و نمره بیست!

دوره صدارت آقای ظریف، را باید دوره عقب نشینی های پی در پی در همه مواضع دیپلماتیک جمهوری اسلامی دانست، که در عوض آن نیز دستاوردی برای ما نداشته است،

صدارت ظریف، برجام، احساس حقارت ایرانی و نمره بیست!

(image)

دوره صدارت آقای ظریف، را باید دوره عقب نشینی های پی در پی در همه مواضع دیپلماتیک جمهوری اسلامی دانست، که در عوض آن نیز دستاوردی برای ما نداشته است،
صدارت ظریف، برجام، احساس حقارت ایرانی و نمره بیست!

باران دانلود