صادقی فاقد صلاحیت حضور در کمیته پیگیری مشکلات دانشجویان بورسیه است

صادقی فاقد صلاحیت حضور در کمیته پیگیری مشکلات دانشجویان بورسیه است

یک دانشجوی بورسیه با اشاره به ذهنیت منفی محمود صادقی نسبت به دانشجویان بورسیه‌ گفت: وی فاقد صلاحیت حضور در کمیته پیگیری مشکلات دانشجویان بورسیه در مجلس است.

صادقی فاقد صلاحیت حضور در کمیته پیگیری مشکلات دانشجویان بورسیه است

(image)

یک دانشجوی بورسیه با اشاره به ذهنیت منفی محمود صادقی نسبت به دانشجویان بورسیه‌ گفت: وی فاقد صلاحیت حضور در کمیته پیگیری مشکلات دانشجویان بورسیه در مجلس است.
صادقی فاقد صلاحیت حضور در کمیته پیگیری مشکلات دانشجویان بورسیه است

بک لینک رنک 4

ورزش و زندگی