شکست احسان روزبهانی مقابل نایب قهرمان اروپا/ حذف تلخ بوکسور ایرانی

شکست احسان روزبهانی مقابل نایب قهرمان اروپا/ حذف تلخ بوکسور ایرانی

تنها نماینده بوکس ایران پس از شکست مقابل بوکسور هلندی در نخستین مبارزه المپیک ۲۰۱۶ ریو از راهیابی به مرحله بعدی مسابقات بازماند.

شکست احسان روزبهانی مقابل نایب قهرمان اروپا/ حذف تلخ بوکسور ایرانی

(image)

تنها نماینده بوکس ایران پس از شکست مقابل بوکسور هلندی در نخستین مبارزه المپیک ۲۰۱۶ ریو از راهیابی به مرحله بعدی مسابقات بازماند.
شکست احسان روزبهانی مقابل نایب قهرمان اروپا/ حذف تلخ بوکسور ایرانی

سایت خبری زندگی