شهیدآوینی: هنرمند باید اهل درد باشد/ هنرمندی که نتواند ماهیت انقلاب اسلامی را به جهان نشان دهد هنرمند نیست

شهیدآوینی: هنرمند باید اهل درد باشد/ هنرمندی که نتواند ماهیت انقلاب اسلامی را به جهان نشان دهد هنرمند نیست

آنانکه می‌خواهند پای در عرصه هنر متعهد بگذارند و خود را نسبت به ایجاد تحول اخلاقی در انسان‌ها مسؤول می‌دانند، باید بدانند که اولین شرط کار، «تزکیه نفس» است.

شهیدآوینی: هنرمند باید اهل درد باشد/ هنرمندی که نتواند ماهیت انقلاب اسلامی را به جهان نشان دهد هنرمند نیست

(image)

آنانکه می‌خواهند پای در عرصه هنر متعهد بگذارند و خود را نسبت به ایجاد تحول اخلاقی در انسان‌ها مسؤول می‌دانند، باید بدانند که اولین شرط کار، «تزکیه نفس» است.
شهیدآوینی: هنرمند باید اهل درد باشد/ هنرمندی که نتواند ماهیت انقلاب اسلامی را به جهان نشان دهد هنرمند نیست

wolrd press news