شهردار سابق لندن: تشکیل اسرائیل فاجعه بزرگی بود

شهردار سابق لندن: تشکیل اسرائیل فاجعه بزرگی بود

شهردار سابق لندن در مصاحبه شبکه الغد مصر با وی گفت:شهردار سابق لندن تشکیل اسرائیل را فاجعه ای مصیبت بار از سوی غرب و عامل اصلی تغذیه تروریسم به شمار آورد.

شهردار سابق لندن: تشکیل اسرائیل فاجعه بزرگی بود

(image)

شهردار سابق لندن در مصاحبه شبکه الغد مصر با وی گفت:شهردار سابق لندن تشکیل اسرائیل را فاجعه ای مصیبت بار از سوی غرب و عامل اصلی تغذیه تروریسم به شمار آورد.
شهردار سابق لندن: تشکیل اسرائیل فاجعه بزرگی بود

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان