شهردار اردبیل استیضاح و برکنار شد

شهردار اردبیل استیضاح و برکنار شد

شهردار اردبیل پس از نزدیک به یک سال فعالیت با ۹ رای موافق اعضا شورای شهر استیضاح و برکنار شد.

شهردار اردبیل استیضاح و برکنار شد

(image)

شهردار اردبیل پس از نزدیک به یک سال فعالیت با ۹ رای موافق اعضا شورای شهر استیضاح و برکنار شد.
شهردار اردبیل استیضاح و برکنار شد

دانلود سریال و آهنگ