شنبه// پافشاری دولت برای مذاکره با غرب پیرامون مسائل دیگر معنا ندارد

شنبه// پافشاری دولت برای مذاکره با غرب پیرامون مسائل دیگر معنا ندارد

معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گفت: پافشاری دولتی‌ها بر اجرای برجام و انجام مذاکره با غرب پیرامون مسائل دیگر معنا ندارد؛ جمله اخیر روحانی مبنی بر اینکه باید با طرف غربی همراه باشیم، جمله خطرناکی است.

شنبه// پافشاری دولت برای مذاکره با غرب پیرامون مسائل دیگر معنا ندارد

(image)

معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گفت: پافشاری دولتی‌ها بر اجرای برجام و انجام مذاکره با غرب پیرامون مسائل دیگر معنا ندارد؛ جمله اخیر روحانی مبنی بر اینکه باید با طرف غربی همراه باشیم، جمله خطرناکی است.
شنبه// پافشاری دولت برای مذاکره با غرب پیرامون مسائل دیگر معنا ندارد

استخدام آموزش و پرورش