شناگر سنگاپوری به سلطه فلپس پایان داد و طلا گرفت

شناگر سنگاپوری به سلطه فلپس پایان داد و طلا گرفت

یک شناگر سنگاپوری با رکورد شکنی در ماده ۱۰۰ متر پروانه المپیک در حضور مایکل فلپس شگفتی خلق کرد.

شناگر سنگاپوری به سلطه فلپس پایان داد و طلا گرفت

(image)

یک شناگر سنگاپوری با رکورد شکنی در ماده ۱۰۰ متر پروانه المپیک در حضور مایکل فلپس شگفتی خلق کرد.
شناگر سنگاپوری به سلطه فلپس پایان داد و طلا گرفت

خبر دانشجویی