شعار امسال در راستای خنثی کردن توطئه اقتصادی دشمن است

مسول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه شریف گفت: برنامه دشمن این است که با ایجاد کردن فشارهای اقتصادی و متمرکز کردن این فشارها بر اقشارمحروم و مستضعف این ستون را از انقلاب جدا کند.